Sample Ballot

The Official Sample Ballot for the Village of Palmetto Bay's General Election will become available at the conclusion of the qualifying period which begins at noon on August 1, 2022 and ends at noon on August 12, 2022. 


 

 OFFICIAL SAMPLE BALLOT

BOLETA OFICIAL DE MUESTRA

ECHANTIYON BILTEN VÒT OFISYÈL

General Election

November 8, 2022

Palmetto Bay, Florida

Elecciones Generales

8 de noviembre del 2022

Palmetto Bay, Florida

Eleksyon Jeneral

8 novanm 2022

Palmetto Bay, Florid

 • Instructions:  To vote, fill in the oval completely  next to your choice.     Use only a black or blue pen.
 • If you make a mistake, ask for a new ballot.  Do not cross out or your vote may not count.
 • Instrucciones:  Para votar, rellene completamente el óvalo  ubicado junto a su selección.  Utilice solo un bolígrafo de tinta negra o azul.
 • Si comete un error, solicite una nueva boleta.  No haga tachaduras o es posible que no se cuente su voto.
 • Enstriksyon:  Pou vote, ranpli oval la okonplè  akote chwa w fè a.  Itilize sèlman plim nwa oswa ble.
 • Si w fè yon erè, mande yon nouvo bilten vòt.  Pa bife erè-a sinon vòt ou a ka pa konte. 

 

Palmetto Bay - Mayor
Palmetto Bay - Alcalde
Palmetto Bay - Majistra 
(Vote for 1 / Vote por 1 / Vote pou 1) 

 • Karyn Cunningham                               170
 • Alan "AlJohn" Farquharson              171
 • Eugene Flinn                                             172

 

Palmetto Bay - Council Member - Seat 1
Palmetto Bay - Concejal - Escaño 1
Palmetto Bay - Manm Konsèy - Syèj 1
(Vote for 1 / Vote por 1 / Vote pou 1) 

 • Patrick Fiore                                           173
 • Pam Gorman                                           174

 

Palmetto Bay - Council Member - Seat 3
Palmetto Bay - Concejal - Escaño 3
Palmetto Bay - Manm Konsèy - Syèj 3
(Vote for 1 / Vote por 1 / Vote pou 1) 

 • Russell Jones                                        175
 • Marsha Matson                                   176